Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Liefde voor jezelf, Kamer van Koophandel nummer 60756969.

2. Bedrijfsomschrijving

Liefde voor jezelf is een zelfstandige eenmans-praktijk voor coaching, begeleiding, training en advies aan individuen en bedrijven. Begeleiding bij ontwikkeling van bewustzijn en hooggevoeligheid, zwangerschapscursus, zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsyoga, hypnobirthing. Tevens voor ambulante begeleiding en paardencoaching. 

3. Definities

a. Behandelaar: Liefde voor jezelf
b. Cliënt: een natuurlijk persoon (en bij minderjarigheid de ouder(s) met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordiging). Bij een gezin of paar zijn alle leden (behoudens minderjarigen) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de overeenkomst.
c. Overeenkomst: een digitaal dan wel schriftelijk vastgelegd contract tussen Cliënt en Behandelaar of de offerte na (digitale) acceptatie daarvan. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en haar beroepscode uitvoeren.
b. Behandelaar heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt; nooit een resultaatverplichting.
c. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan Behandelaar worden verstrekt, waaronder tevens vallen de juiste en laatst geldende NAW-gegevens. 
d. De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat voornamelijk uit het voeren van gesprekken, zoals tijdens paardencoaching, of het deelnemen aan een zwangerschapscursus. Een sessie duurt doorgaans 90 minuten. Daarnaast worden er ook groepssessies aangeboden.
e. De diensten worden geleverd op een externe locatie, afhankelijk van de dienst die geleverd wordt, tenzij anders is overeen gekomen.
f. Behandelaar heeft nooit de verplichting gesprekken van Cliënt af te nemen.
g. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Cliënt Behandelaar dus schriftelijk in gebreke stellen.
h. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
i. De overeenkomst kan zowel door Cliënt als door Behandelaar zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Een beëindiging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
j. Als Behandelaar Cliënt doorverwijst naar (een) andere behandelaar(s) is Behandelaar niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. Cliënt is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze ingaat op de suggestie van Behandelaar voor een doorverwijzing.
k. Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Cliënt bestaan om openstaande rekeningen en de door de beëindiging te laat afgemelde ingeplande consulten aan Behandelaar te voldoen.

5. Tarieven

a. Alle tarieven worden vermeld in de door Behandelaar aan Cliënt aangeboden offerte of zijn te zien op deze website.
b. De tarieven zijn niet vrijgesteld van btw.
c. De diensten voor bovengenoemde therapieën vallen niet onder (door een ziektekostenverzekering) vergoede zorg.
d. Behandelaar mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Betalingen dienen door Cliënt contant óf middels overmaking per bankoverschrijding binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te geschieden, tenzij vooraf anders overeengekomen.
b. Bij niet tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim. Behandelaar stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Daarmee is Cliënt vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Behandelaar zijn vordering op Cliënt ter incasso uit handen geeft, is Cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
c. Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Behandelaar binnen vijf dagen na factuurdatum aan Behandelaar schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.

7. Afspraken verzetten of afzeggen

a. Behandelaar behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Behandelaar, die de Behandelaar niet kon voorzien), waardoor Behandelaar zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij afzeggingen of verzetten van sessies, door Cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij de Cliënt. Wanneer Client de sessie wilt annuleren tussen de 24 en 48 uur voorafgaand aan de sessie wordt 50% in rekening gebracht, ook als het gaat om overmacht.

8. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle gesprekken worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Behandelaar als de Cliënt. Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Behandelaar om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.
b. Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Behandelaar en de Cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat een digitale media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

9. Aansprakelijkheid

a. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de Behandelaar.
b. Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
c. Als Behandelaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de sessie waar deze betrekking op heeft en in ieder geval tot het bedrag van de door de assuradeur van Behandelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
d. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Behandelaar gezamenlijk doorbrengen als daarna.

10. Eigendomsbehoud

Alle door Behandelaar geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven het (intellectueel) eigendom van Behandelaar, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem/haar/hun zonder voorafgaande toestemming van Behandelaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11. Klachtenprocedure en overige bepalingen

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Behandelaar. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Behandelaar in staat is adequaat te reageren.
b. Behandelaar kan gebruik maken van verschillende therapeuten en/of psychologen. Cliënt dient voor een klacht altijd de therapeut die de behandeling doet aan te spreken. Behandelaar kan een bemiddelende rol spelen.

12. Aantekeningen en (bijzondere) Persoonsgegevens

a. Cliënt is zich ervan bewust dat Behandelaar bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Cliënt nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Behandelaar kan aantekeningen maken op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de sessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot maximaal twee jaar na de laatste therapiesessie. Cliënt geeft Behandelaar door het accepteren van de offerte of het aangaan van een overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor.
b. Cliënt geeft tevens toestemming aan Behandelaar om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen.
c. Het privacy statement van Behandelaar is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Het privacy statement is te vinden op deze website.
d. Informatie naar derden is alleen mogelijk met Cliënt's toestemming.

13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.

14. Toepasselijk recht

Op de door Behandelaar gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatste versie: augustus 2022